Odluka o komunalnom redu Babanovac

Na osnovu člana 8. Zakona o principima lokalne samouprave („Službene novine F BiH“,           broj 49/06 ), člana 3. Zakona o komunalnim djelatnostima („Službeni list SR BiH“, broj 20/90) i člana 91. Statuta Općine Travnik („Službene novine Općine Travnik“, broj 11/05-prečišćeni tekst ), a u  vezi sa članom 3. Odluke o komunalnom redu („Službene novine općine Travnik“ broj 18/09), Općinsko vijeće Travnik, na sjednici održanoj dana 24.11.2010.godine,  d o n o s i

 

 

O D L U K U


O KOMUNALNOM REDU

NA PODRUČJU TURISTIČKOG NASELJA „BABANOVAC“

 

 

 

 1. OPĆE ODREDBE

 

Član 1.

Ovom se Odlukom propisuje komunalni red i mjere za njegovo provođenje na području planinsko-turističkog naselja Babanovac (u daljem tekstu „Babanovac“), te na području Šišave, Mudrika, Gostilja i Galice.

Komunalni red propisan ovom Odlukom obavezan je za sva pravna, fizička lica i građane na području koje obuhvata zoning plan „Vlašić“ .

Član 2.

Ovom Odlukom regulisano je: uređenje naselja, korištenje, održavanje i čuvanje javnih površina, sakupljanje, odvoz i postupanje sa komunalnim otpadom i ostalim otpadom, uklanjanje snijega i leda, uklanjanje nezakonito postavljenih predmeta, sanitarne mjere uređenja naselja, usluge vodosnabdjevanja i upravljanja otpadnim vodama, saobraćaj na skijalištima, mjere za provođenje odluke i kazne za učinjene prekršaje.

Član 3.

Pod javnim površinama u smislu ove Odluke smatraju se:

 1. Javne saobraćajne površine: ulica, javne i nerazvrstane ceste, javni trgovi, javni prolazi, javna stepenište, mostovi, javna parkiralište, trotoari, pješačke staze, stajališta javnog prijevoza i slične površine koje se koriste za saobraćaj  po bilo kojoj osnovi,
 2. Javne zelene površine: park, park-šuma, drvored, živica, cvijetni rasadnik, travnjak, skupina ili pojedinačno samoniklo stablo, posuda s ukrasnim biljem, dječja igrališta kao i drugi oblici vrtnog i parkovnog oblikovanja koji nisu proglašeni zaštićenim djelovima prirode, rekreaciona površina, zelena površina uz cestu u naselju, zelena površina uz javni objekat i slična površina,
 3. Dijelovi javnih cesta koje prolaze kroz naselje,
 4. Površine na kojima se pružaju usluge obavljanja prometa životnim namirnicama i drugim proizvodima.

 

 

Član 4.

Pod predmetima u smislu ove Odluke smatraju se pokretne stvari koje se mogu premjestiti s jednog mjesta na drugo, a da im se ne povrijedi bit (supstanca) i predmeti koji nemaju građevinskog dijela ili nisu ugrađeni u podlogu, kao i predmeti za igru.

Pod predmetima iz stava 1. ovoga člana, smatraju se:

 1. kiosk-kao prenosiva, tipizirana jednoprostorna jedinica proizvedena od ovlaštenog proizvođača, čije se postavljanje na terenu izvodi sa suhom montažom na odgovarajuću podlogu, te podrazumijeva mogućnost premještanja i uklanjanja s lokacije u jednom djelu,
 2. montažni objekat koji svojom namjenom, veličinom, oblikovanjem, te montažom i suhom izvedbom nosivog konstrutivnog sistema predstavlja građevinu privremenog karaktera, koja podrazumjeva mogućnost demontaže, premještanja i uklanjanja s lokacije,
 3. stolovi, stolice, suncobrani, tende i druga oprema koja se koristi na ugostiteljskim terasama i terasama ispred vikend objekata,
 4. pokretna radnja, kao prostorno nezavisna i prenosiva jedinica (u pravilu na točkovima),
 5. uslužna naprava (automat, hladnjak, vaga, peć za pečenje kestena, kokica i slično),
 6. naprava za zabavu (uređaj predviđen za zabavu djece i odraslih – voz, vrtuljak, jastuk za skakanje, karting staza i slično, kao i drugi uređaji u sastavu zabavnog parka),
 7. štand (tipiziran kao prenosivi element, predviđen za stalnu, povremenu ili prigodnu uličnu prodaju),
 8. transparenti, jarboli za zastave, metalni nosači za konzolne reklame, reklame, oglasne ploče, oglasni stubovi, oglasni ormarići te druge slične naprave i uređaji za isticanje reklamnih poruka i oglašavanje,
 9. komunalna oprema, objekti i uređaji (korpe za smeće, klupe za sjedenje, protivpožarni hidranti itd.).

Vlasnici, odnosno korisnici predmeta iz stava 1. ovoga člana, dužni su iste održavati urednim i čistim, u stanju funkcionalne sposobnosti i u stanju koje ne utiče negativno na okolinu, a isti se mogu postavljati na lokacije samo pod uslovima datim u rješenju o urbanističkoj saglasnosti koje izdaje Služba za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-pravne poslove.

 1. UREĐENJE NASELJA

Član 5.

Pod uređenjem SRC „Babanovac“ u smislu ove Odluke smatra se uređenje vanjskih dijelova individualnih stambenih objekata, vikend objekata, apartmanskih zgrada, hotelsko-turističkih objekata, javnih ustanova i institucija, sportskih terena, objekata za rekreaciju, privrednih i ugostiteljskih objekata, te okućnica i okoliša zgrada (u daljem tekstu:objekti), ograda, izloga, reklama, natpisa, javne rasvjete i komunalnih objekata, kao i održavanje javnih površina.

Član 6.

Nazive ulica, trgova, parkova i naselja  na području „Babanovca“ utvrđuje Općinsko vijeće  Travnik.

Nazivi iz stava 1. trebaju biti istaknuti na vidljivim mjestima.

Nabavku, postavljanje i održavanje ploča sa nazivima vrši Služba za zajedničke i komunalne poslove Općine Travnik, putem preduzeća koje je ovlašteno za pružanje komunalnih usluga.

Član 7.

Svaka zgrada treba biti obilježena kućnim brojem, kojeg utvrđuje Služba za Zajedničke i komunalne poslove, u saradnji sa SRC „Vlašić“.

Izgled pločice sa kućnim brojem utvrdit će se posebnim aktom načelnika Općine Travnik.

Nabavku, postavljanje i održavanje pločice s kućnim brojem vrši vlasnik, odnosno suvlasnik zgrade o svome trošku.

 1. Uređenje vanjskih dijelova zgrade

Član 8.

Vanjski dijelovi objekata (krov, fasada, balkon, terasa, lođa, ulazna vrata, prozor, podrumski otvor,  i drugi vanjski uređaji i oprema) moraju biti uredni i čisti, a oštećenja na istima se moraju blagovremeno popraviti.

Vanjski uređaji i oprema izvan gabarita objekta moraju biti postavljeni, tako da ne ometaju pješački saobraćaj  i da ne smanjuju preglednost u saobraćaju.

Vlasnici i korisnici objekata dužni su voditi brigu o izgledu i čistoći vanjskih dijelova objekata, te ih ukrašavati ukrasnim biljem koje je svojstveno planinskom ambijentu.

Po vanjskim dijelovima objekata zabranjeno je šarati, crtati ili ih na drugi način prljati i narušavati im izgled.

Član 9.

Objekat koji svojim izgledom zbog oštećenja ili dotrajalosti vanjskih dijelova narušava opći izgled  mora se urediti u toku godine u kojoj je to utvrđeno, a najkasnije u roku od 12 (dvanaest) mjeseci, a u slučaju ugrožavanja bezbjednosti prolaznika oštečenje se mora ukloniti odmah.

Vlasnik nedovršenog objekta na kom se  duže od 12 (dvanaest) mjeseci ne izvode radovi s ciljem završetka istog, dužan je na adekvatan način izvršiti zatvaranje otvora, očistiti dvorište od građevinskog šuta i ukloniti neugrađeni građevinski materijal.

Član 10.

Vlasnik i korisnik objekta i građevinskog zemljišta, dužan je održavati okućnicu odnosno okoliš objekta, uključujući i ogradu prema javnoj površini, koja ne smije ometati korištenje javne saobraćajne  površine.

Za uređenje okućnice/okoliša vlasnik objekta dužan je pribaviti urbanističku saglasnost od Službe za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-pravne poslove.

Na nekretninama koje su vidljive s javne površine nije dozvoljeno drobljenje tehničkog kamena, skladištenje, kao ni odlaganje građevinskog i drugog krupnog materijala.

Vlasnik odnosno korisnik nekretnine iz stava 1. ovoga člana, dužan je podrezivati zelenilo zasađeno u dvorištu koje svojim granama prelazi na javnu saobraćajnu površinu, tako da omogući nesmetan prolaz pješaka i vozila, dobru preglednost saobraćajnica, te turističke i saobraćajne signalizacije i objekata javne rasvjete.

Član 11.

Izlozi u poslovnim prostorima  trebaju biti uredni i čisti, osvijetljeni i primjereno dekorisani, te ne smiju predstavljati opasnost za prolaznike.

Izlog u smislu stava 1. ovoga člana čini zastakljeni otvor u zidovima objekta i izložbeni ormarić koji služi javnom izlaganju robe ili koji služi za obavljanje djelatnosti.

Za vrijeme državnih praznika i manifestacija u organizaciji Općine Travnik, izlozi moraju biti prigodno dekorisani.

Zastave, transparenti i drugi prigodni natpisi ili ukrasi koji se postavljaju na objektima, moraju biti uredni i čisti, te se trebaju ukloniti u roku od 24 (dvadeset četiri) sata nakon prestanka razloga zbog kog  su postavljeni.

 1. Komunalna oprema, stajališta javnog prijevoza i javna parkirališta

Član 12.

Na području „Babanovca“ postavljanje skluptura i drugih sličnih ukrasnih objekata dozvoljeno je samo uz odobrenje Službe za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-pravne poslove i na mjestima gdje svojim izgledom uljepšavaju okoliš.

Skulpture i drugi slični ukrasni predmeti moraju biti bez oštečenja koja bi mogla predstavljati opasnost za prolaznike i uredni.

Član 13.

Javne telefonske govornice i poštanski sanduci smiju se postavljati  na važnijim raskrsnicama.

Javne telefonske govornice i poštanske sanduke postavljaju nadležna preduzeća, koja su u obavezi telefonske govornice i poštanske sanduke održavati u ispravnom stanju, te kvarove uklanjati u najkraćem mogućem vremenu.

Član 14.

Zabranjeno je komunalne objekte i uređaje u općoj upotrebi  uništavati, oštećivati te po njima šarati, crtati ili ih na drugi način prljati, kao i njihovo korištenje u svrhe za koje nisu predviđeni.

Član 15.

Davanje u zakup i korištenje javnih površina s utvrđenom obavezom njihova održavanja u urednom i ispravnom stanju, utvrđuje se posebnom odlukom.

Član 16.

Ovlašteno preduzeće koje vrši poslove komunalnih usluga  dužno je održavati čistim i u stanju funkcionalne sposobnosti klupe, korpe  za otpad, opremu dječjih igrališta, stajališta javnog prijevoza, spomenike i sklupture, table sa planovima općine ili naselja i druge slične predmete ili objekte koji predstavljaju komunalnu opremu, a nalaze se na javnim površinama.

Komunalnu opremu iz stava 1. ovoga člana nije dozvoljeno uništavati, oštećivati te po njoj šarati ili je na drugi način prljati ili narušavati.

Član 17.

Stajališta javnog prijevoza, u pravilu trebaju biti natkrivena i opremljena klupama.

Stajališta javnog prijevoza moraju se održavati urednim i ispravnim, a svako oštećenje tog prostora mora biti u najkraćem roku uklonjeno od strane nadležnog preduzeća.

Na stajalištima javnog prijevoza zabranjeno je lijepljenje plakata.

Na stajalištima se postavljaju korpe  za smeće i ističe red vožnje, a isticanje reda vožnje vrši preduzeće koje obavlja usluge javnog prijevoza.

Korpe za smeće postavlja Općina putem preduzeća koje je ovlašteno za pružanje komunalnih usluga, koje ih održava urednim i čistim.

Član 18.

Održavanje javnih parkirališta uređeno je posebnom odlukom Općinskog vjeća Travnik.

Održavanje javnih parkirališta na području „Babanovca“ i vršenje naplate usluga parkiranja vrši, preduzeće koje je ovlašteno za pružanje komunalnih odluka na području „Babanovca“.

 1. Uređenje ograde, vrta, voćnjaka i slične površine

Član 19.

Postavljanje ograda na privatnim i javnim površinama može se vršiti samo uz predhodno pribavljenu urbanističku saglasnost od Službe za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-pravne poslove.

Ograda na privatnoj površini mora biti izgrađena tako da se uklapa u okolni izgled dijela naselja.

Ograda uz javnu površinu mora biti izrađena tako da se uklapa u okoliš, vodeći računa o planinskom ambijentu i ne smije biti izvedena od bodljikave žice, šiljaka i slično.

Pravno,fizičko lice i građani dužni su ogradu uz javnu površinu koju koristi održavati urednom, tako da ista ne predstavlja opasnost za prolaznike.

Stablo, ograda od ukrasne živice i drugo zelenilo uz javnu saobraćajnu  površinu mora se uredno održavati i najmanje 2 (dva) puta godišnje obrezati, tako da ne prelazi na javnu saobraćajnu  površinu i da ne ometa vidljivost i preglednost u saobraćaju.

 

 

 1. Javna rasvjeta

Član 20.

Javne površine moraju imati javnu rasvjetu.

Javna rasvjeta mora biti izvedena u skladu sa savremenom svjetlosnom tehnikom, uzimajući u obzir značaj pojedinih dijelova naselja i pojedinih javnih površina, saobraćaja i potreba građana.

Intenzitet i režim osvjetljenja usklađuje se sa planiranim sredstvima i stvarnim potrebama pojedinih dijelova „Babanovca“.

Član 21.

Pravno ili fizičko lice koje u ime Općine Travnik vrši održavanje  javne rasvjete dužno je u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima održavati objekte i uređaje javne rasvjete u stanju funkcionalne sposobnosti, i ista treba da svijetli tokom cjele noći.

Član 22.

Na objekte javne rasvjete ne smije se vršiti postavljanje oglasa, obavijesti, reklama i sl.

Izuzetno korištenje uređaja javne rasvjete za postavljanje predmeta čija je svrha isticanje reklamnih poruka, moguće je samo na osnovu  odobrenja Službe za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-pravne poslove.

Zabranjeno je oštećivanje rasvjetnih tijela i uređaja javne rasvjete.

Član 23.

Vrijeme uključivanja i isključivanja javne rasvjete treba se uskladiti sa godišnjim dobima i atmosferskim prilikama.

U slučaju potrebe za štednjom električne energije ili u drugim vanrednim okolnostima, posebnom odlukom Općinskog načelnika utvrditi će se minimum potreba osiguranja javne rasvjete.

III. KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA

Član 24.

Predmeti iz člana 4. stava 2. ove Odluke smiju biti postavljeni na javnoj površini isključivo na lokaciji određenoj  rješenjem Službe za urbanizam, rađenje, katastar i imovinsko-pravne poslove.

Član 25.

Javna površina se smije koristiti samo u svrhu za koju je namijenjena.

Vlasnik ili korisnik zelene površine ili pojedinačnog objekta zelenila, obavezan  je brinuti se za isti, vršiti obnovu, obrezivanje i prehranjivanje drveća, cvjetnih gredica i travnjaka, održavanje i obnovu cesta i staza, objekata, uređaja i ostale opreme, čišćenja cjelokupne zelene površine, čuvanje od oštećenja, zaštitu od bolesti i štetočina, zaštitu od mehaničkih oštećenja i slično.

Član 26.

Na javnoj površini mogu se postavljati posude s ukrasnim biljem na osnovu rješenja Službe za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-pravne poslove.

Vlasnik je obavezan održavati, nadopunjavati, obnavljati i čistiti postavljenu posudu s ukrasnim biljem, u protivnom obavezan je istu ukloniti po nalogu Službe za inspekcijski nadzor Općine Travnik.

Član 27.

Unutar javne površine dozvoljeno je postavljanje električnih, telefonskih, vodovodnih, kanalizacijskih i plinskih instalacija, uz prethodno pribavljeno odobrenje Službe za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-pravne poslove i uz saglasnost preduzeća koje gazduje ovim prostorom, uz obavezu izvođača radova da korištenu javnu površinu dovede u prvobitno stanje.

Ukoliko izvođač radova korištenu površinu u predviđenom roku ne dovede u prvobitno stanje, učinit će to Služba za zajedničke i komunalne poslove, na trošak odgovornog izvođača radova.

Član 28.

Bez odobrenja nadležne službe Općine Travnik ili nadležnog ministarstava SBK/KSB zabranjeno je na javnoj površini :

 1. rezanje grana i vrhova, obaranje i uklanjanje drveća, te vađenje panjeva,
 2. prekopavanje javne površine,
 3. postavljanje bilo kakvih objekata, uređaja, naprava, reklamnih panoa i slično,
 4. kampovanje,
 5. paljenje vatre, izuzev na mjestima koja su predviđena i uređena za izletnike tj. gdje se loženje vatre može koristiti za roštilj,
 6. odlaganje otpada,
 7. parkiranje vozila

Odobrenje iz stava 1. ovog člana obavezno sadrži uslove  pod kojima se mogu obavljati radovi i koristiti dijelovi javne površine.

Član 29.

Radi zaštite javne zelene površine, zabranjuje se:

 1. rezanje i skidanje granja i vrhova s ukrasnog drveća i grmlja,
 2. guljenje kore stabala, zasjecanje, zarezivanje, savijanje, trganje, zabadanje noževa, zabijanje eksera, stavljanje plakata i slično, bušenje, gaženje te drugo oštećivanje drveća, grmlja i živica,
 3. penjanje po drveću,
 4. neovlašteno skidanje plodova s drveća i grmlja, trganje i branje cvijeća, vađenje cvjetnih i travnatih busenova, te kidanje grana s grmlja i drveća,
 5. neovlašteno sakupljanje i odnošenje suhog granja, kore isl.,
 6. branje zakonom zaštićenog i ostalog bilja,
 7. kopanje i odnošenje zemlje, humusa i bilja,
 8. bacanje papira i otpadaka, smeća, piljevine, pepela, odrezanog šiblja, granja i njihovo paljenje,
 9. dovođenje i puštanje životinja,
 10. oštećivanje ili izvaljivanje stabala i grmlja, oštećivanje stabala raznim materijalima prilikom gradnje, istovara i dopreme građevinskog materijala, drva i dr.,
 11. oštećivanje oprema (npr: most, ograda, ogradni stubić i žica, sto, sklonište, sprava za igru djece, hranilište, korpa za otpatke, vod, sanitarni uređaj, uređaj javne rasvjete), te njihovo prljanje,
 12. ispuštanje otpadnih voda, kiselina, motornih ulja isl.,
 13. rezanje odnosno kidanje korijena stabala,
 14. poduzimanje zahvata koji mogu izazvati stvaranje klizišta na području koje nije utvrđeno posebnim propisima kao erozivno područje,
 15. pranje vozila,
 16. iskrcavanje i skladištenje raznog materijala (ogrijevno drvo, željezo, lim, tehnički građevinski kamen),
 17. protivpravno prisvajanje,
 18. hvatanje i uznemiravanje ptica i ostalih životinja,
 19. nenamjensko korištenje i oštećivanje opreme.

Zabranjeno je sječenje, kresanje i uklanjanje rijetkog ili za ovu regiju karakterističnog, a hortikulturno vrijednog drveća bez odobrenja Službe za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-pravne poslove.

Član 30.

Prostorno-planskom dokumentacijom utvrđuju se područja namijenjena za uređenje nove zelene površine i određuje pojas zaštitnog zelenila.

Prilikom utvrđivanja namjene površina u fazi izrade prostornog plana i regulacionih planova,  ne može se uređena zelena površina na bilo kojem području predvidjeti za druge namjene, ukoliko za to ne postoje posebno opravdani razlozi i ukoliko se na području za koje se vrši izrada prostornog plana i regulacionog plana, u istoj površini ne predvidi uređenje novih zelenih površina.

Član 31.

Javna površina oblikuje se na osnovu odobrenog projekta od strane nadležne službe.

Prilikom projektovanja  novih javnih površina ili objekata gdje se nalaze pojedinačna ili skupina stabala, ista se moraju sačuvati i predvidjeti u projektu, gdje god je to moguće.

Zabranjena je promjena namjene javne površine, bez odobrenja Službe za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-pravne poslove i odobrenog projekta.

Član 32.

Kod izgradnje novog građevinskog objekta, investitor je obavezan urediti okoliš objekta koji je predviđen kao javna površina, prema utvrđenim uslovima  uređenja prostora .

Prilikom gradnje objekta, izvođač  je obavezan sačuvati postojeću javnu površinu kod polaganja podzemnih komunalnih instalacija od oštećenja, i to tako da se debla stabala oblože od početka krošnje oplatama koje ne smiju biti bliže od 15 (petnaest) centimetara od kore stabla.

Prekop za podzemne komunalne instalacije mora biti udaljen najmanje 2 (dva) metra od debla pojedinog stabla.

 

 

Član 33.

Ako investitor ili izvođač građevinskih radova prilikom izgradnje novih i rekonstrukcije postojećeg objekta, postavljanja naprava, uređaja i instalacija uništi ili ošteti postojeću javnu površinu, obavezan je nadoknaditi puni iznos troškova za vraćanje oštećene i uništene javne površine u prvobitno stanje.

Otklanjanje svih oštećenja i ponovno uređenje vrši Služba za Zajedničke i komunalne poslove, o trošku izvođača građevinskih radova iz prethodnog stava.

Vlasnik, odnosno korisnik građevinskog objekta izgrađenog prema odobrenom projektu, ne smije na bilo koji način bitno mijenjati izgled uređenog okoliša, bez odobrenja Službe za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-pravne poslove.

Član 34.

Služba za inspekcijski nadzor rješenjem će narediti vlasniku odnosno korisniku površine na kojoj se evidentira osušeno ili bolesno stablo, uklanjanje osušenog ili bolesnog stabla ili samo grana, koje bi svojim rušenjem, odnosno padom moglo ugroziti bezbjednost ljudi, saobraćaja, objekata i slično, tek nakon što pribavi saglasnost nadležnog ministarstva SBK/KSB.

Ukoliko vlasnik, odnosno korisnik ne postupi po rješenju iz prethodnog stava, uklanjanje stabala ili grana izvršit će Služba za Zajedničke i komunalne poslove, na prijedlog Službe za Inspekcijski nadzor, a na  trošak korisnika odnosno  vlasnika zelene površine.

Svaku štetu koja nastane rušenjem stabla ili grane, dužan je nadoknaditi vlasnik odnosno korisnik.

Služba za inspekcijski nadzor Općine Travnik će postupiti na način iz stava 1. ovog člana i u slučaju kada pojedino stablo ugrožava bezbjednost objekta (potkopavanje temelja, podizanje asfaltnog sloja na saobraćajnici ili drugog čvrstog sloja na susjednoj parceli i slično).

Član 35.

Na javnim površinama koja je namijenjena široj upotrebi mora na vidnom mjestu biti istaknuta ploča koja sadrži odredbe o održavanju reda, čistoće, zaštite i dr, a za postavljenje ovih ploča zaduženo je preduzeće ovlašteno za pružanje komunalnih usluga.

Član 36.

Ako se na javnoj površini održava javna priredba ili skup, organizator priredbe ili skupa dužan je u roku od 48 (četrdeset osam) sati po završetku priredbe odnosno skupa očistiti javnu površinu i prilaz istoj, a ukoliko je došlo do oštećenja javne površine istu vratiti u prvobitno stanje (zasijati travu, posaditi biljke isl).

Član 37.

Na području „Babanovca“ zabranjeno je  postavljanje političkog promotivnog  materijala u vrijeme predizborne kampanje.

 

 

 1. Otvorena prodaja

Član 38.

Lokacije za prodaju na otvorenim prostorima određuje Služba za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-pravne poslove.

Prodaja na otvorenom iz stava 1.ovog člana  može imati samo privremeni karakter, i u svrhu sajmova i izložbi .

Zabranjena je  prodaja svih prehrambenih proizvoda na otvorenom.

Član 39.

Po isteku vremena određenog za prodaju, korisnik lokacije za otvorenu prodaju obavezan je s lokacije u roku 1 (jednog) sata ukloniti sve klupe i druge pokretne naprave.

Član 40.

Na javnim površinama je zabranjena  prodaja ili izlaganje proizvoda, suvenira, iznajmljivanje sportske i rekreativne opreme na otvorenom, osim ako  isto pravo nije utvrđeno u skladu sa stavom 1. i 2. člana 38. ove Odluke i nije organizovana u okviru sajma ili izložbe.

Ukoliko prodavač  ne postupi po zapisniku Službe za inspekcijski nadzor o uklanjanju proizvoda, u saradnji sa nadležnom kantonalnom inspekcijom, odmah će se privremeno oduzeti prehrambena roba s mogućnošću preuzimanja robe u roku od  24 (dvadeset) sata i plaćanja nastalih troškova, a u protivnom se ista uništava.

Neprehrambena roba se privremeno oduzima s mogućnošću preuzimanja robe u roku od             8 (osam) dana i s plaćanjem nastalih troškova, a u protivnom se ista prodaje na javnom nadmetanju radi podmirenja nastalih troškova.

Lokaciju za čuvanje robe iz stava 2. i stava 3. ove Odluke odrediće posebnim aktom načelnik općine, na prijedlog Službe za urbanizam, građenje, katstar i imovinsko-pravne poslove.

 1. Vrijeme izvođenja građevinskih radova

Član 41.

Građevinska sezona na području „Babanovca“ traje cijele godine.

Zabranjuje se izvođenje građevinskih radova na području „Babanovca“ tokom cjele godine u periodu od petka (od 15,00 sati) do ponedjeljka (do 07,00 sati), izuzev izvođenje građevinskih radova na javnim inrastukturnim objektima (građenje cesta, javne rasvjete isl.)

Po završetku građevinskih radova izvođač radova je u obavezi ukloniti neutrošeni građevinski materijal, građevinski otpad, skele i očistiti gradilište.

 

 

 1. Istovar, utovar i smještaj materijala na javnoj površini

Član 42.

Za istovar, utovar i smještaj građevinskog materijala, podizanje skela, popravke vanjskih dijelova objekta i slične radove koji služe građevinskoj namjeni prvenstveno se mora koristiti vanjsko zemljište uz objekat.

U opravdanim slučajevima mogu se za potrebe iz prethodnog stava privremeno koristiti javna površina ili neizgrađeno građevinsko zemljište.

Odobrenje za korištenje javnih površina iz predhodnog stava izdaje izvođačima odnosno investitorima radova Služba za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-pravne poslove.

Kod izvođenja radova iz stava 1. ovog člana zauzeti dio javne površine mora se ograditi urednom ogradom.

Građevinski materijal mora biti složen uredno tako da se ne rasipa i da ne sprječava oticanje oborinskih voda .

Ako se građevinski materijal odlaže u blizini stabala, stabla se moraju zaštititi tako da se deblo stabla obloži oplatama koje ne smiju biti bliže od 15 (petnaest) centimetara kori stabla, pri čemu se ne smiju ukucavati ekseri ili uvijati šarafi u stablo.

Član 43.

Za vrijeme obavljanja radova iz člana 42. ove Odluke izvođač mora preduzeti sve propisane i uobičajene mjere bezbjednosti.

Ako se gradnja iz bilo kojeg razloga obustavi na vrijeme duže od 3 (tri) mjeseca, komunalni inspektor može narediti da se ukloni skela i drugi materijal s javne površine .

Član 44.

Korisnik odobrenja za zauzimanje javne  površine i neizgrađenog građevinskog zemljišta za potrebe gradnje, dužan je najkasnije u roku od 24 (dvadeset četiri) sata po završetku radova obavijestiti Službu za urbanizam i Službu za inspekcijski nadzor  da mu zauzeta površina nije više potrebna.

Služba za inspekcijski nadzor pregledat će korišteni prostor i ako ustanovi da postoji kakvo oštećenje, naredit će korisniku odobrenja da izvrši dovođenje korištenog prostora u prvobitno stanje, o svom trošku.

Član 45.

Za istovar ogrjeva, te za piljenje i cijepanje drva prvenstveno se koristi kućni prostor, odnosno vlastito zemljište.

U slučaju potrebe može se koristiti javna  površina izuzev javne saobraćajne površine, ali tako da se ta površina ne oštećuje i da se ne ometa saobraćaj vozila ili pješaka, a drva se moraju slagati na taj način da se spriječi obrušavanje istih.

Radovi iz prethodnog stava ove Odluke mogu se vršiti od 1. marta do 30. aprila i od 1.oktobra do 30. novembra tekuće godine.

Drva i slični moraju se ukloniti najkasnije u roku od 5 (pet) dana, od dana zauzimanja javne površine, a upotrebljena površina mora se odmah očistiti od piljevine i drugih otpadaka.

Na području „Babanovca“ se zabranjuje korištenje uglja kao energenta i ogrijeva.

 1. Odlaganje zemlje i otpadnog građevinskog materijala

Član 46.

Izvođač radova je u obavezi višak zemlje iz iskopa i otpadni građevinski materijal razdvojiti, te odložiti na predviđenu lokaciju (deponija za krupni otpad) koju utvrđuje Općinsko vjeće Travnik, na prijedlog Službe za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-pravne poslove.

Pri iskopu mora se odvojiti plodna zemlja (humus) i odvoziti na posebnu lokaciju (deponija plodne zemlje) koju utvrđuje Općinsko vjeće Travnik, na prijedlog Službe za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-pravne poslove.

Do lokacija iz stava 1. i 2., prilaz mora biti izgrađen na savremeni način kako bi se spriječilo iznošenje blata i zemlje na javnu saobraćajnu  površinu.

Izvođač građevinskih radova prilikom odlaganja zemlje i otpadnog građevinskog materijala dužan je pridržavati se uputstva o načinu korištenja deponije, koje donosi preduzeće koje upravlja deponijom.

Zemlju i otpadni građevinski materijal, odložen izvan predviđenih lokacija, uklonit će Služba za zajedničke i komunalne poslove, na osnovu naloga komunalnog inspektora, o trošku odgovornog izvođača radova.

 1. Reklamne poruke na javnoj površini

Član 47.

Predmeti čija je svrha oglašavanje i isticanje reklamnih poruka (u daljnjem tekstu: predmeti), u smislu ove Odluke su predmeti projektovani ili proizvedeni tipski, koji materijalima, obradom i oblikom zadovoljavaju kriterije tehničkih i tehnoloških standarda i koji su postavljeni u skladu s izgledom zgrade i okoline, a to su:

 1. reklamne ploče, reklamne konstrukcije, reklamni uređaji, jarboli za zastave, transparenti, reklamni natpisi isl.,
 2. oglasne ploče, oglasni stubovi i oglasni ormarići.

Predmeti iz stava 1. ovoga člana moraju se održavati čistim, urednim i ispravnim, a po potrebi trebaju biti i osvjetljeni, a dotrajale predmete treba obnoviti, zamijeniti ili ukloniti.

Svaki kvar na svijetlećem natpisu ili reklami mora se otkloniti najkasnije u roku od 8 (osam) dana.

Troškove održavanja, čišćenja, zamjene i uklanjanja ovih predmeta snosi njihov vlasnik odnosno korisnik.

Postavljanje predmeta iz stava 1. ovog člana može se vršiti samo na osnovu pribavljene urbanističke saglasnosti od strane Službe za urbanizam, građenje, katastr i imovinsko-pravne poslove.

 1. ODRŽAVANJE ČISTOĆE I ČUVANJE JAVNIH POVRŠINA

Član 48.

            Pod javnim površinama u smislu ove Odluke smatraju se javne saobraćajne površine i javne zelene površine.

Član 49.

Održavanje čistoće javnih površina osigurava Općina Travnik.

Čišćenje javnih površina obavlja preduzeće koje je ovlašteno za pružanje komunalnih usluga u skladu sa  Programom održavanja  ćistoće javnih površina i Programom održavanja javnih zelenih površina, koje donosi načelnik Općine Travnik, na osnovu usaglašenog prijedloga Službe za zajedničke i komunalne poslove i preduzeća.

U cilju poboljšanja estetskog izgleda „Babanovca“, mjesec maj se utvrđuje kao „mjesec unapređenja estetskog izgleda „Babanovca“,  kao oblik šire javne akcije uređenja ovog područja.

 1. Javne saobraćajne površine

Član 50.

Radi očuvanja javnih saobraćajnih  površina zabranjeno je:

– bilo kakvo oštećenje javne saobraćajne  površine ili objekata i uređaja koji su njihov sastavni dio,

– izvođenje radova bez odobrenja nadležnog organa.

Uslovi  i način prekopavanja javne saobraćajne površine određuju se rješenjem nadležne općinske službe.

Član 51.

Pravno i fizičko lice koje obavlja djelatnost u objektima uz javne površine dužno je svakodnevno dovesti javnu površinu u čisto i uredno stanje, ako zbog njihove poslovne i druge djelatnosti dolazi do prljanja prostora oko njihova objekta.

Vlasnik ili korisnik sportskog i rekreacionog objekta, zabavnog parka i igrališta, organizator javnog skupa i zakupoprimac javnih površina, obavezan je osigurati čišćenje prostora koji služe kao pristup tim objektima, tako da ti prostori budu očišćeni u roku od 24 (dvadeset četiri) sata po završetku priredbe, odnosno radnog vremena tih objekata.

 

 

Član 52.

Na javnoj saobraćajnoj  površini, ovlašteno  preduzeće  za pružanje komunalnih usluga postavlja korpe za otpatke.

Korpe  uz poslovne, trgovinske, ugostiteljske i uslužne objekte za prikupljanje otpadaka iz tih djelatnosti osigurava i održava vlasnik, odnosno korisnik poslovnog objekta u skladu sa proizvedenim količinima otpada.

Posuda, odnosno korpa  za otpatke mora biti izgrađena od prikladnog materijala i estetski oblikovana, a tip iste određuje ovlašteno preduzeće za pružanje komunalnih usluga.

Za postavljanje posuda, odnosno korpi  za odlaganje otpadaka mogu se upotrebljavati stupovi, zidovi kuća i ograde uz pločnike.

Zabranjeno je postavljanje posuda, odnosno korpi  za otpatke na stubove na kojima se nalaze saobraćajni  znakovi i  stubove za isticanje zastava, te na drugim mjestima gdje narušava izgled naselja, objekata ili ometa saobraćaj.

Preduzeće koje vrši komunalne usluge u obavezi je  najkasnije u roku od 30 (trideset) dana nakon donošenja ove Odluke dati preporuku korisnicima usluga o vrsti i veličini posude za smeće koju su obavezni nabaviti u zavisnosti od proizvedenih količina otpada.

Član 53.

Na javnu saobraćajnu površinu ne smije se ostavljati ni bacati bilo kakav otpad ili na drugi način se prljati, a posebno  se zabranjuje:

 • bacanje i ostavljanje izvan korpe i drugih posuda za smeće raznog otpada, kao i druge radnje kojima se prljaju javne površine,
 • bacanje gorućih predmeta u korpu ili drugu posudu za smeće,
 • odlaganje građevinskog i otpadnog materijala na javnu površinu bez odobrenja nadležnog tijela, kao i postavljanje predmeta, naprava i mašina, koji mogu ozlijediti ili uprljati prolaznika,
 • popravak, servisiranje i pranje vozila na javnoj površini,
 • ispuštanje otpadnih voda,
 • oštećenje korpi za smeće i drugih posuda koje su namijenjene za odlaganje komunalnog otpada,
 • paliti otpad,
 • obavljanje bilo kakvih radnji kojima se prlja javna saobraćajna površina.

Član 54.

Ovlašteno preduzeće koje obavlja djelatnost odvoza komunalnog otpada  i prečišćavanja otpadnih i atmosferskih voda dužno je redovno održavati i čistiti kanalizacijske odvode radi osiguranja od plavljenja javnih saobraćajnih  površina.

Član 55.

Zabranjeno je svako prljanje, crtanje i oštećivanje javne saobraćajne površine, kao i sve radnje koje ugrožavaju bezbjednost saobraćaja.

 

Član 56.

Vozilo koje sudjeluje u saobraćaju  ne smije prljati javnu saobraćajnu površinu.

Vozilo koje prevozi tekući ili rasuti materijal, mora imati ispravne uređaje iz kojih se materijal ne smije prosipati niti isticati.

Vozilo koje prevozi papir, sijeno, slamu, piljevinu, lišće i sl. mora se prekriti ceradom ili na drugi način osigurati da materijal ne prosipa po javnoj saobraćajnoj  površini.

 1. Javne zelene površine

Član 57.

Održavanje i zaštitu javnih zelenih površina na području „Babanovca“ obavlja  preduzeće ovlašteno za pružanje komunalnih usluga.

Javna zelena površina mora se redovno održavati, tako da svojim izgledom uljepšava naselje i služi svrsi za koju je namijenjena.

Održavanjem javne zelene površine ne smije se mijenjati projekat prema kojem je izgrađena.

Član 58.

Pod održavanjem javne zelene površine smatra se:

 1. obnova biljnog materijala,
 2. podrezivanje stabala i grmlja,
 3. okopavanje i pljevenje grmlja i živice,
 4. košenje trave,
 5. gnojenje i prehranjivanje biljnog materijala koje raste u nepovoljnim uslovima (drvoredi i slično),
 6. ukljanjanje otpadnog granja, lišća i drugih otpadaka,
 7. održavanje posuda s ukrasnim biljem u urednom i ispravnom stanju,
 8. preventivno djelovanje na sprečavanju biljnih bolesti, uništavanje biljnih štetočina, te kontinuirano provođenje zaštite zelenila,
 9. održavanje pješačkog puta i naprava na javnoj zelenoj površini (oprema) u urednom stanju (farbanje, popločavanje i popravka klupa, posuda, odnosno korpi  za otpatke i sl.),
 10. postavljanje zaštitne ograde od prikladnog materijala, odnosno živice na mjestima ugroženim od uništavanja,
 11. postavljanje ploča s upozorenjima za zaštitu javne zelene površine,
 12. obnavljanje, a po potrebi i rekonstrukcija zapuštene javne zelene površine,
 13. skidanje snijega sa grana ukrasnog grmlja
 14. uređenje i privođenje namjeni neuređene javne zelene površine.

Član 59.

Vlasnik ili korisnik poslovnog objekta, škole, zdravstvene ustanove isl., obavezan je osigurati obnovu, uređivanje, održavanje i zaštitu zelene površine na zemljištu koje pripada objektu, odnosno zelenim površinama koje su u okviru ograđenog okoliša objekta.

Vlasnik ili korisnik zgrade s ograđenim okolišem, a kojim je onemogućen slobodan pristup i korištenje tog okoliša od strane drugih građana, obavezan  je obezbijediti održavanje i zaštitu zelene površine na zemljištu koje služi redovnoj upotrebi i predstavlja okoliš zgrade.

Ukoliko lice iz stava 1. i  2. ovoga člana ne ispuni obavezu održavanja i zaštite zelene površine, učinit će to Služba za zajedničke i komunalne poslove na prijedlog Službe za inspekcijski nadzor, a na  trošak lica iz stava 1. i  2. ovog člana.

Član 60.

Pri obavljanju građevinskih radova izvođač je dužan preduzimati sljedeće mjere s ciljem sprječavanja prljanja javnih površina:

 • očistiti javnu površinu oko gradilišta od svih vrsta građevinskog i drugog materijala, blata i slično, a čije je taloženje na javnim površinama posljedica građevinskih radova,
 • polijevati trošni materijal za vrijeme rušenja građevinskog objekta kako bi se spriječilo stvaranje blata i prašine,
 • čistiti ulične slivnike u neposrednoj blizini gradilišta,
 • deponovati građevinski materijal u okviru gradilišta tako da se ne ometa saobraćaj  i slobodno oticanje vode i da se materijal ne raznosi po javnim površinama.
 1. SKUPLJANJE, ODVOZ I POSTUPANJE SA SKUPLJENIM KOMUNALNIM OTPADOM

Član 61.

Komunalni otpad čine tvari koje je pravno, fizičko lice i građani odbacilo ili odložilo, ili ih namjerava odbaciti ili odložiti.

Komunalni otpad je otpad iz kuća i drugih objekata, otpad koji nastane čišćenjem javnih površina i otpad sličan otpadu iz kuća, koji nastaje u privredi, ustanovama i uslužnim djelatnostima.

Krupnim otpadom u smislu ove Odluke smatra se otpad koji nastaje u stambenim objektima (kućanski aparati, pokućstvo, sanitarni urađaji i slično).

Tehnološki otpad je otpad koji nastaje u ustanovama i uslužnim djelatnostima, a po količinama, sastavu i svojstvu razlikuje se od komunalnog otpada.

Član 62.

Općinsko vijeće osigurava provođenje mjera za postupanje s komunalnim i krupnim otpadom u skladu sa propisima koji tretiraju ovu oblast.

Član 63.

Poslove organizovanog prikupljanja i odvoza komunalnog i krupnog otpada na području  „Babanovca“, vrši preduzeće koje je ovlašteno za pružanje komunalnih usluga.

Preduzeće utvrđuje Plana sakupljanja i odvoza komunalnog i krupnog otpada, i sa istim je u obavezi upoznati korisnike komunalnih usluga.

 

Član 64.

Preduzeće je u obavezi osigurati dovoljan broj posuda za komunalni otpad.

Broj posuda za odlaganje otpada utvrđuje Služba za zajedničke i komunalne poslove,  poslove na prijedlog preduzeća.

preduzeće je u obavezi održavati posude u tehnički i sanitarno ispravnom stanju, a zabranjeno je odlaganje komunalnog otpada izvan posuda.

Član 65.

Lokacije za postavljanje posuda utvrđuje Općinsko vjeće Travnik, na osnovu prijedloga  Službe za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-pravne poslove.

Lokacija na kojoj se izvrši postavljanje posuda za komunalni otpad, mora biti adekvatno uređena.

Posude se moraju postaviti tako da ne ugrožavaju bezbjednost saobraćaja, da su osigurane od pomjeranja  i da su dostupne  vozilu za odvoz komunalnog otpada.

Član 66.

Pravno, fizičko lice i građani obavezno je koristiti uslugu odvoza komunalnog otpada i postupati s otpadom na način određen ovom Odlukom i drugim propisima.

Za usluge sakupljanja i odvoza komunalnog otpada korisnici usluga plaćaju odgovarajuću naknadu .

Visina naknade se utvrđuje na osnovu Kriterija za utvrđivanje visine cijene komunalnih usluga.

Kriterije donosi Općinsko vijeće, na prijedlog Nadzornog odbora preduzeća.

Davalac usluga i korisnik usluga Ugovorom utvrđuju međusobna prava i obaveze.

Korisnik usluge dužan je iz kućnog otpada izdvojiti otpad, koji se može reciklirati (papir, staklo, plastika, metal i drugi korisni otpad) i odložiti ga u posudu namijenjenu toj vrsti otpada, čim se za to stvore uslovi.

Krupni otpad se odlaže na za to predviđeno mjesto, a odvoz istog vrši preduzeće koje nadležno za pružanje komunalnih usluga na za to predviđenu lokaciju.

Član 67.

U posude za komunalni otpad zabranjeno je odlagati opasni i tehnološki otpad, otpadni građevinski materijal, otpad iz klaonica, mesnica, ribarnica, leševe životinja, akumulatore, auto- gume, električne baterije, granje, otpad iz vrta, žar, te tekuće i polutekuće tvari.

Član 68.

Posude za komunalni otpad je zabranjeno oštećivati, po njima crtati i pisati, lijepiti plakate, te premještati s obilježenog mjesta.

Član 69.

Nije dozvoljeno parkiranje vozila na mjestima koja se koriste za kretanje specijalnog vozila za prikupljanje i odvoz komunalnog otpada.

Član 70.

Preduzeće je dužno pri skupljanju i odvozu komunalnog  otpada, preduzimati mjere zaštite javnih površina i mjere higijenske zaštite, te se pridržavati propisa o otpadu i zaštiti okoline.

Mehanizacija preduzeća koja se koristi u te svrhe (kamioni,bageri i dr), ne može biti locirana u užem centru „Babanovca“.

 1. UKLANJANJE SNIJEGA I LEDA

Član 71.

Uklanjanje snijega i leda s javnih cesta obavlja ovlašteno preduzeće kojem su povjereni poslovi zimskog održavanja puteva uz uvažavanje odredbi Pravilnika o održavanju javnih cesta („Službene novine Federacije BiH“, broj 48/03) i Operativnog programa zimskog održavanja.

Zimsko održavanje se u pravilu vrši od 15.11. tekuće godine do 15.3. naredne godine.

Poslove zimskog održavanja cesta koje su predviđene Operativnim programom zimskog održavanja vrši izvođač radova koji bude izabran, nakon provedene procedure u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Član 72.

Uklanjanje snijega i leda s drugih javnih površina kao što su autobusna stajališta, javna parkirališta, sportski objekti i objekti javnih institucija, obavljaju pravna lica koja upravljaju tim površinama, odnosno koja te površine i objekte koriste.

Dio trotoara  koji se nalazi ispred stambenog ili poslovnog objekta dužan je čistiti od snijega i leda vlasnik ili korisnik toga poslovnog objekta, na način da se uklanjanjem ili posipanjem soli ili drugih zakonom dozvoljenih materijala, osigura siguran i nesmetan prolaz pješaka.

O uklanjanju snijega i leda s trotoara ili površine uz kiosk ili pokretnu napravu dužan je brinuti se vlasnik odnosno korisnik kioska ili pokretne naprave.

Snijeg i led na prilazu individualnim i kolektivnim stambenim i poslovnim objektima, kao i snijeg sa drveća pokraj tih objekata koje izlazi na javne saobraćajne površine i površine koje služe za kretanje ili zadržavanje pješaka, dužni su očistiti vlasnici ili korisnici tih objekata.

Vlasnici ili korisnici objekata iz prethodnog stava dužni su odmah nakon prestanka padavina očistiti snijeg na pješačkim stazama odnosno dijelu ulice za pješake gdje ne postoje staze, cijelom dužinom svog objekta, u širini koja je potrebna za nesmetan prolaz pješaka.

Snijeg i led s krovova objekata na kojima je to moguće, dužni su čistiti vlasnici ili korisnici tih objekata.

Vlasnici ili korisnici stambenih ili poslovnih objekata dužni su na krovovima imati ugrađene snjegobrane.

Vlasnici ili korisnici stambenih ili poslovnih objekata koji se grade ili su u ruševnom stanju obavezni su, pored čišćenja snijega i leda sa krovova i postavljanja snjegobrana, postaviti i znakove upozorenja, radi osiguranja bezbjednosti pješaka.

Član 73.

Snijeg se s javnih saobraćajnih  površina  uklanja kontinuirano u cilju stalne prohodnosti u rokovima propisanim Operativnim programom .

U slučajevima većih snježnih padavina van perioda iz stava 2. člana 71. ove Odluke, načelnik Općine može na prijedlog Službe za zajedničke i komunalne poslove angažovati izabrane izvođače na uklanjanju padavina.

Član 74.

Izabrani izvođači radova na zimskom održavanju puteva dužni su da:

1.osiguraju normalno odvijanje saobraćaja i kretanje pješaka na javnim saobraćajnim površinama prema prioritetima iz Operativnog programa zimskog održavanja,

2.posipaju trotoare i kolovoz dozvoljenim posipnim materijalom.

 

Izabrani izvođači radova na poslovima zimskog održavanja, odgovorni su za štetu nastalu trećim licima, zbog neispunjavanja obaveza koje su predviđene ugovorom.

Pravno ili fizičko lice koje obavlja uklanjanje snijega i leda s javne površine dužno je osigurati da se materijal kojim je posipana javna površina ukloni u roku od 8 (osam) dana od otapanja snijega ili leda.

Mehanizacija  preduzeća koje obavlja poslove uklanjanja snijega i leda, a koja se koristi u te svrhe (kamioni,bageri i dr., kao i pijesak i so za posipanje ) ne može biti locirana u centru „Babanovca“.

VII. UKLANJANJE BESPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA

Član 75.

Predmeti koji su na javnoj i drugoj površini, na zgradama ili objektima postavljeni suprotno odredbama ove Odluke smatraju se bespravno postavljenim predmetima.

Komunalni inspektor  rješenjem će narediti uklanjanje predmeta postavljenog ili smještenog suprotno odredbama ove Odluke.

Član 76.

Napušteno vozilo kao i vozilo bez registarskih oznaka, građevinski materijal i drugi predmeti i materijali ostavljeni  na javnim površinama duže od 15 (petnaest) dana, uklonit će se o trošku vlasnika.

Akontacija troškova osigurava se iz općinskog Budžeta.

Vlasnik vozila, građevinskog materijala i drugih predmeta dužan je preuzeti iste odmah, a najkasnije u  roku od 30 (trideset) dana, od dana uklanjanja, uz podmirenje nastalih troškova.

Ako vlasnik ne preuzme vozilo ,građevinski materijal i druge predmete, isti  se prodaju  na javnom nadmetanju radi podmirenja nastalih troškova premještanja i skladištenja (čuvanja) i troškova prodaje.

VIII. SANITARNE  MJERE UREĐENJA NASELJA

Član 77.

U svrhu zaštite zdravlja, u toku godine obavlja se obavezno 2 (dva) puta sistematska dezinsekcija, dok se sistematska deratizacija javnih površina obavlja 1 (jedan) put godišnje.

Pod pojmom sistematske dezinsenkcije podrazumijeva se prskanje odgovarajućim sredstvima u cilju uništavanja muha, komaraca i drugih insekata.

Pod pojmom sistematske deratizacije podrazumijeva se postavljanje odgovarajućih mamaca za uništavanje štakora i drugih glodara, te prikupljanje i odstranjivanje uginulih životinja.

Obim, način, vrijeme i ostali uslovi obavljanja sistematske dezinsekcije i deratizacije, utvrđuje se godišnjim programom, kojeg utvrđuje načelnik Općine.

Za ostale otvorene prostore, troškove obavezne sistematske dezisenkcije i deratizacije snosi korisnik tog prostora.

Preduzeće ili ustanova  kojoj  su povjereni poslovi dezisenkcije i deratizacije dužno je prije početka radova obavijestiti građane i vlasnike privrednih i drugih objekata o početku i završetku izvođenja tih radova.

Radovi na dezinsekciji i deratizaciji ne mogu se vršiti u periodima zimske i ljetnje turističke sezone.

IX . USLUGE VODOSNABDJEVANJA I UPRAVLJANJA OTPADNIM VODAMA

1.Usluge vodosnabdijevanja

Član 78.

Javnim vodovodima na području „Babanovca“ upravlja preduzeće koje je ovlašteno za pružanje komunalnih usluga na način predviđen Zakonom o vodama.

Način upravljanja održavanja i korištenja mjesnih vodovoda bit će regulisan posebnom odlukom.                                                            

Član 79.

Kućnom vodovodnom mrežom u smislu ove Odluke smatraju se instalacije, uređaji i oprema za snabdijevanje vodom iz javnog vodovoda iza ugrađenog mjernog uređaja.

Kućnu vodovodnu mrežu održava vlasnik objekta ili potrošač.

 

 

Član 80.

Korisnici usluga vodosnabdjevanja iz javnih vodovoda obavezni su plaćati naknadu za korištenje usluga vodosnabdijevanja.

Cijena usluge vodosnabdijevanja se utvrđuje na osnovu Kriterija koje donosi Općinsko vijeće Travnik na prijedlog Nadzornog odbora preduzeća koje je ovlašteno za pružanje komunalnih usluga.

Član 81.

Komunalno preduzeće koje upravlja javnim vodovodima dužno je da:

 1. redovno i neprekidno osigurava dovoljnu količinu higijensko ispravne vode za piće,
 2. stalno kontroliše kvalitet i zdravstvenu ispravnost vode za piće, a u skladu sa propisima i standardima za pitku vodu,
 3. održava u ispravnom stanju objekte, uređaje i vodovodnu mrežu javnog vodovoda,
 4. vodi propisanu evidenciju o objektima i uređajima javnog vodovoda u obimu i na način kako je propisano posebnim propisima i standardima,
 5. u slučaju prekida snabdjevanja vodom za piće i druge namjene blagovremeno obavijesti potrošače o uzrocima prekida, kao i o roku otklanjanja smetnji,
 6. kod rekonstrukcije ili velikih popravki vodovodnih objekata najmanje 24 (dvadeset) sata ranije obavijesti potrošače o prekidu snabdijevanja vodom, putem sredstava javnog informisanja, a neposredno zdravstvene ustanove,
 7. u slučaju prekida snabdijevanja vodom za piće više od 4 (četiri) sata potrošače snabdjeti pitkom vodom putem cisterni o svom trošku,
 8. predlaže i preduzima mjere u slučaju nestašice vode za piće u ograničenju ili zabrani trošenja i njihovo sprovođenje.
 9. svakodnevno osigurava  dežurnu službu u cilju hitnog otklanjana eventualnih kvarova.

 

Član 82.

Komunalno preduzeće, dužno je sa potrošačem vode zaključiti ugovor o pružanju usluga isporuke vode, kojim će se regulisati uslovi priključenja na javnu vodovodnu mrežu, način plaćanja usluga i ostala međusobna prava i obaveze.

Član 83.

Komunalno preduzeće koje upravlja javnim vodovodom ima pravo i dužnost, da:

 1. vrši očitanje potrošnje sa vodomjera,
 2. isključi potrošača sa javne vodovodne mreže ako je priključak izvršen bez odobrenja, kod otkaza potrošnje vode zbog većeg kvara ili smetnji na kućnoj vodovodnoj mreži, ograničenja potrošnje vode i drugim slučajevima propisanim ovim i drugim odlukama i propisima, ili ako potrošač ne plati račun za izvršene usluge 3 (tri) mjeseca,
 3. pregleda kućne vodovodne objekte, uređaje i instalacije u prisustvu vlasnika, potrošača ili njegovog predstavnika, a u slučaju utvrđivanja kvara, odnosno nekontrolisane potrošnje,
 4. ugrađuje i održava mjerne uređaje,
 5. otvara i zatvara ulične ventile radi snabdijevanja vodom za piće stanovništva jedne ulice ili naselja.

Vlasnik, suvlasnik odnosno korisnik kućne vodovodne mreže, vodovodnih objekata, dužan je omogućiti komunalnom preduzeću, obavljanje poslova iz stava 1. ovog člana.

 

Član 84.

Izvori, bunari i bazeni moraju biti propisno izgrađeni i zaštićeni od vanjskog zagađivanja i moraju imati zaštitnu zonu, koju određuje posebnom odlukom Općinsko vijeće (širina zaštitne zone, udaljenost stambenih, poslovnih i gospodarskih objekata, , deponija smeća, septičkih jama, đubrišta i pristup stoke) nakon donošenja Zakona o vodama SBK/KSB.

Član 85.

U cilju održavanja, korištenja i zaštite vodovodnih objekata, uređaja i instalacija, zabranjeno je:

 1. vršiti priključak na javnu vodovodnu mrežu bez odobrenja,
 2. zatvarati ili otvarati ulične ventile na vodovodnoj mreži,
 3. koristiti vodu sa javnih hidranata, osim vozila Vatrogasne jedinice, koja će korištenje vode i vodovodnih objekata naknadno prijaviti preduzeću ili pravnom licu koje upravlja vodovodnim sistemom,
 4. koristiti vodu za piće u druge svrhe za vrijeme ograničenja potrošnje vode,
 5. spajanje na kućni priključak ispred vodomjera i preprodaja vode u cilju sticanja imovinske koristi,
 6. nepravilno održavanje skloništa za vodomjer.

 

 1. Upravljanje otpadnim vodama

Član 86.

Kanalizacija se dijeli na javnu i kućnu kanalizaciju.

Javnom kanalizacijom smatra se primarna i sekundarna mreža, uređaji i objekti na njoj, a koja obuhvata mrežu kolektora sa ulaznim šahtovima i slivnicima, mrežu sekundarnih kanala sa ulaznim šahtovima i ulaznim slivnicima, crpna mjesta, uređaji za čišćenje, kanalizacioni priključci i drugi uređaji i objekti na mreži.

Kućna  kanalizacija obuhvata sve ostale komunalne objekte i uređaje i to vertikalne i horizontalne za odvođenje i taloženje otpadnih voda a koji se nalaze unutar objekta i pripadajuće parcele.

Član 87.

Upravljanje i održavanje javne kanalizacije vrši preduzeće koje je ovlašteno za pružanje komunalnih usluga.

Služba za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-pravne poslove u saradnji sa preduzećem  dužna je uspostaviti katastar javne kanalizacije u roku od 1 (jedne) godine od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Član 88.

Saglasnost za priključak na javnu kanalizaciju na zahtjev vlasnika objekta daje preduzeće iz člana 87.ove Odluke

Dužnost svakog vlasnika ili korisnika objekta je da nakon što završi sve radove na kućnoj kanalizacionoj mreži i parceli koja pripada objektu  izvrši uplatu priključka na javnu kanalizacionu mrežu.

Preduzeće koje upravlja javnom kanalizacijom dužno je izvršiti priključak na javnu komunalnu mrežu onih objekata koji su izvršili obaveze iz stava 1. i stava 2.ovog člana.

Član 89.

Zabranjeno je odvoditi ili bacati u javnu kanalizaciju:

 1. industrijske otpadne vode bez prethodnog prečišćavanja i neutralisanja,
 2. smeće, krupni otpad, pijesak, zemlju, pepeo i slične materije koje utiču na funkcionalnost javne kanalizacije.

Član 90.

Izuzetno na područjima na kojima ne postoji kanalizaciona mreža, vlasnik objekta dužan je sagraditi nepropusnu septičku jamu prema uslovima građenja izdanog od nadležnog općinskog organa i istu koristiti do stvaranja mogućnosti priključenja na kanalizacionu mrežu.

Ocjenu stvorene mogućnosti za priključak na kanalizacionu mrežu daje preduzeće koje pruža komunalne usluge.

Čišćenje septičkih jama obavlja ovlašteno komunalno preduzeće  u skladu sa sanitarno tehničkim uslovima, a na zahtjev vlasnika septičke jame.

Vlasnik septičke jame dužan je na vrijeme zatržiti od ovlaštenog isporučitelja komunalne usluge čišćenje jame kako ne bi došlo prelijevanja, a time i onećišćavanja okoline i platiti čišćenje.

 1. SAOBRAĆAJ NA SKIJALIŠTIMA

Član 91.

U periodu zimske sezone (od 01.12 tekuće godine do 01.03. naredne godine), saobraćajnice i parking prostori koji se u ovom periodu koriste kao staze, odnosno lokacije za  zimske sportove, prilazne staze za ski-liftove, ski-staze u cjelini kao i djelovi ski-staza su zabranjeni za saobraćaj motornih vozila, osim  vozila koja su namjenjena za održavanje staza i saobraćajnica.

Odredbe stava 1. ovog člana ne odnose se na  motorne sanke.

U vrijeme rada ski liftova motorne sanke, osim službenih motornih sanki, ne mogu  koristiti ski staze.

Motorne sanke bez vremenskog ograničenja mogu koristiti javne ceste unutar ski centra koje ne pripadaju uređenim ski stazama.

 

Na korištenje motornih sanki na skijalištu, obaveze postupanja u slučaju nesreće, mjere bezbjednosti u pogledu vozača i druga pitanja koja se tiču korištenja motornih sanki na skijalištu, primjenjuju se propisi koji se odnose na motocikle i bezbjednost saobraćaja na putevima.

 

Vozač motornih sanki ne smije da se kreće na ski-stazi brzinom većom od 40 km/h.

 

Obilježavanje saobraćajnica iz stava 1.ovog člana na kojima se u periodu od 01.12. do 01.03. ne smije odvijati saobraćaj, vrši Služba za zajedničke i komunalne poslove na prijedlog Službe za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-pravne poslove.

 

 

 

 1. MJERE ZA PROVOĐENJE ODLUKE

Član 92.

Nadzor nad provođenjem ove Odluke provodi Služba za inspekcijski nadzor i Služba za zajedničke i komunalne poslove Općine Travnik putem općinskih građevinskih, komunalnih i saobraćajnih inspektora. .

Član 93.

Općinski  inspektor je u provođenju ove Odluke ovlašten:

 • rješenjem narediti fizičkim, pravnim licima i građanima radnje u svrhu održavanja komunalnog reda,
 • podnijeti zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka,
 • izdati prekršajni nalog,
 • provesti Zakonom predviđenu proceduru u postupku uuklanjanja bespravno postavljenih predmeta i bespravno sagrađenih objekata.

Član 94.

Općinski  inspektor  obavlja poslove nadzora samostalno u ime Općine Travnik, postupa i donosi akte u okviru dužnosti i ovlaštenja određenih ovom Odlukom i drugim propisima.

Poduzimanje mjera za provođenje komunalnog reda na području „Babanovca“ smatra se hitnim i od javnog interesa za Općinu .

Član 95.

Fizičko, pravno lice i građani dužni su nadležnom inspektoru omogućiti nesmetano obavljanje nadzora, a naročito pristup do prostorija objekata, naprava i uređaja, dati lične podatke, kao i pružiti druga potrebna obavještenja o predmetu nadzora

Ako nadležni inspektor u svome radu naiđe na otpor, može zatražiti pomoć od Ministarstva unutrašnjih poslova  SBK/KSB – Policijske uprave Travnik.

XII. KAZNENE ODREDBE

Član 96.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 – 2.000,00 KM   kaznit će se za prekršaj pravno lice koje obavlja komunalnu djelatnost, usluge održavanja javne rasvjete, usluge zimskog i redovnog održavanja puteva i usluge gradskog prevoza, ako:

 1. ne održava u stanju funkcionalne sposobnosti urbanu opremu (član stav 1. Odluke),
 2. uređenje i održavanje javnih parkirališta vrši suprotno članu 18. Ove Odluke,
 3. ne održava redovno javne površine u skladu sa članom 25. i članom   ove Odluke,
 4. ne održava objekte i uređaje javne rasvjete u stanju funkcionalne sposobnosti (član ove Odluke),
 5. ne izvrši postavljanje ploča koje sadrže odredbe o održavanju reda i čistoće (član 35. ove Odluke),
 6. ne čisti i ne održava  javne površine u skladu sa  programom  održavanja čistoće javnih površina (član  ove Odluke),
 7. u roku od 30 dana od dana donošenja ove Odluke ne postupi na način predviđen članom 52. stav 6. ove Odluke,
 8. osiguranje od plavljenja javnih saobraćajnih površina nevrši u skladu sa članom 54. ove Odluke
 9. održavanje javnih zelenih površina ne vrši u skladu sa članom 57. i 58 ove Odluke
 10. ne odvozi redovno komunalni otpad na način predviđen planom (član 63. stav 2. ove Odluke)
 11. ne održava posude za otpad u tehnički i sanitarno ispravnom stanju (član 64 . stav 3. Odluke),
 12. ne osigura dovoljan broj posuda za kućni i drugi otpad (član 64. stav 1. ove Odluke),
 13. posude za otpad smjesti izvan odobrenih mjesta (član 65 .ove Odluke),
 14. pri sakupljanju i odvozu otpada ne poduzima mjere zaštite javnih površina (član 70. stav 1. ove Odluke),
 15. snijeg i led ne ukloni s javne površine ili ga nepravovremano ukloni (član 72. ove Odluke),
 16. u roku od 8 (osam) dana ne ukloni materijal kojim je posipana zaleđena javna površina (član 74. stav 3. Odluke).
 17. mehanizaciju za održavanje javnih površina locira suprotnu stavu 4. člana 74. ove Odluke,
 18. obračunava i naplaćuje usluge vodosnabdjevanja suprotno članu 80. stav 2. ove Odluke,
 19. u slučaju prekida snabdijevanja vodom za piće ne postupi u skladu sa tačkom 7. člana 81. Odluke,
 20. javnim vodovodima upravlja suprotno članu 81. ove Odluke
 21. izvore, bazene i bunare ne izgradi i zaštiti u skladu sa članom 84.ove Odluke

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM kaznit će se i odgovorno lice u pravnom licu koje učini prekršaj iz stava 1. ovog člana.

Član 97.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 -1.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravno, fizičko lice  i građani ako:

 1. predmete iz člana 4. ove Odluke ne održava u skladu sa članom 4. stav 3. ove Odluke,
 2. ne obilježi zgradu kućnim brojem (član stav 3. ove  Odluke),
 3. vanjske dijelove zgrade ne održava urednima i čistima (član 8. stav 1.i stav 3. ove Odluke)
 4. vanjske uređaje i opremu izvan gabarita zgrade postavi suprotno članu 8. stav 2. ove Odluke),
 5. postupi suprotno članu 8. stav 4. ove Odluke,
 6. nedovršenu građevinu ne uredi na način predviđen članom 9. ove Odluke,
 7. ne održava i ne uređuje okućnicu zgrade u skladu sa članom 10. stav 1. i stav 2. ove Odluke,
 8. odlaže građevinski i drugi otpad suprotno članu 10. stav ove Odluke,
 9. ne podrezuje zelenilo zasađeno u dvorištu na način predviđen članom 10. stav 4. ove Odluke,
 10. ne održava izlog u skladu sa članom11. stav 1. ove Odluke,
 11. ne postupa u skladu sa članom 11. stav 3. i stav 4. ove Odluke,
 12. sa objektima i uređajima u općoj upotrebi postupa suprotno članu 14. ove Odluke,
 13. ne istakne red vožnje u skladu sa odredbama člana 17. stav 4. ove Odluke,
 14. postavi reklame na uređajima javne rasvjete suprotno članu 22. ove Odluke,
 15. ako ošteti rasvjetna tijela i uređaje javne rasvjete (član 22. stav 3.)
 16. na javnu površinu postavi posudu s ukrasnim biljem bez odobrenja (član 26. stav 1. ove Odluke),
 17. ne održava i na obnavlja posudu s ukrasnim biljem (član 26. stav 2. Odluke),
 18. postupa suprotno odredbama člana 27. ove Odluke,
 19. postupa suprotno odredbama člana 28. ove Odluke,
 20. se ne pridržava odredbi člana 29. ove Odluke,
 21. sa zelene površine ukloni stablo ili grane suprotno članu 34. ove Odluke,
 22. organizator priredbe ili skupa ne očisti javnu površinu (član 36. ove Odluke),
 23. vrši prodaju na otvorenim prostorima suprotno članu 38. i članu 40. ove Odluke,
 24. obavlja građevinske radove mimo odredbi člana 41.ove Odluke,
 25. obavlja radove suprotno odredbama člana 42. ove Odluke,
 26. ne obavijesti nadležne Službe o završetku radova u roku od 24 sata (član 44. stav 1. ove Odluke),
 27. koristi ugalja kao energent i ogrijev ( član 45. stav 5. ove Odluke),
 28. se nepridržava odredbi člana 46. ove Odluke,
 29. isticanje i održavanje reklama vrši suprotno odredbama člana 47. ove Odluke,
 30. postupa suprotno odredbama člana 59. ove Odluke,
 31. javne saobraćajne površine nečisti na način predviđen članom 52. ove Odluke,
 32. postupa suprotno odredbama člana 53. ove Odluke,
 33. vrši prijevoz suprotno članu 56. ove Odluke,
 34. ne vrši radnje na zelenim površinama koje su predviđene članom 59. ove Odluke,
 35. građevinske radove vrši suprotno članu 60. ove Odluke,
 36. odbije uslugu odvoza komunalnog otpada (član stav 1. ove  Odluke),
 37. s otpadom postupa suprotno odredbama člana 66. stava 6. i 7. ove Odluke,
 38. u posude za otpad odlaže ne dozvoljene materijale (član 67. ove  Odluke),
 39. oštećuje posude za otpad ili čini zabranjene radnje član 68. ove Odluke),
 40. parkira vozilo suprotno odredbama člana 69. ove Odluke,
 41. ne čisti snijeg i led u skladu sa odredbama člana 72., člana 73. i člana 74.ove Odluke,
 42. na javnoj površini ostavi ne ispravno vozilo, građevinski materijal i sl. (član 76. ove Odluke),
 43. komunalnom preduzeću onemogući obavljanje poslova iz stava 1. Člana 83. ove Odluke,
 44. postupa suprotno članu 85.ove Odluke,
 45. ne izvrši uplatu priključka na kanalizacionu mrežu u skladu sa stavom 2 .člana 88. ove Odluke,
 46. postupa suprotno članu 89.ove Odluke,
 47. vrši saobraćaj suprotno članu 91.ove Odluke

Novčanom kaznom u iznosu od  300,00 KM kaznit će se i odgovorno lice u pravnom licu koje učini prekršaj iz stava 1. ovog člana.

XIII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 98.

Sve što nije regulisano ovom Odlukom a tiče se komunalnog reda primjenjuju se odredbe Odluke o komunalnom redu („Službene novine Općine Travnik“ broj 18/09).

 

Član 99.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Travnik“.

 

 

Broj:01-1-01-3-2-624/10                                                                       PREDSJEDAVAJUĆI

Datum: 24.11.2010.godine                                                                   OPĆINSKOG VIJEĆA                                                                                                                              TRAVNIK

T r a v n i k                                                                                               Ljupko Sučić,s.r.